شهر الکترونیک

کشاورزی – گردشگری – صنایع کوچکو متوسط

خدمات پشتیبانی و فروش

حزب #جمهوریخواه و #دموکرات # امریکا ، مشابه دو جفت کفش هستند، که شخص به پا دارد هیچ تفاوتی بین اهداف و راهبرد آنها وجود ندارد..

جمهوری_خواه ،تندرو و جناح دموکرات نرم تر است.

رهبر #کوبا #فیدل_کاسترو 60 سال قبل