شهر الکترونیک

کشاورزی – گردشگری – صنایع کوچکو متوسط

خدمات پشتیبانی و فروش

حزب #جمهوریخواه و #دموکرات # امریکا ، مشابه دو جفت کفش هستند، که شخص به پا دارد هیچ تفاوتی بین اهداف و راهبرد آنها وجود ندارد..

جمهوری_خواه ،تندرو و جناح دموکرات نرم تر است.

رهبر #کوبا #فیدل_کاسترو 60 سال قبل

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s